Posts Tagged ‘співробітництво’

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.2

Стаття 3

Кожна із Сторін надає право органам виконавчої влади прикордонних областей та  адміністративно-територіальних одиниць забезпечувати сприятливі умови для збереження та розвитку торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва, виробничої кооперації і інтеграції виробництва, взаємного інвестування відповідно до національного законодавства України та Республіки Молдова, а також чинними двосторонніми договорами.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Коментарів немає


Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.1

Уряд України та Уряд Республіки Молдова, далі “Сторони”,

 • враховуючи добросусідські відносини, що історично склалися, високий ступінь інтегрування економік держав,
 • вважаючи необхідним відновлення порушених взаємовигідних зв”язків, а також те, що їхній розвиток і поглиблення усвідомленні на рівні прикордонних областей та адміністративно-територіальних одиниць,
 • грунтуючись на взаємовигідній заінтересованості у створенні сприятливих умов для розвитку економічних відносин між господарюючими суб’єктами в межах чинних міжурядових угод,

домовились про нижченаведене:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Коментарів немає


ПРОТОКОЛ № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва част.2
Стаття 7

Жодні застереження до положень цього Протоколу не дозволяються.

Стаття 8
 1. Цей Протокол відкрито для підписання державами, які підписали Рамкову конвенцію і які можуть висловити свою згоду на обов”язковість для них цього Протоколу шляхом:

a)      підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття чи затвердження; або

b)      підписання з умовою ратифікації, прийняття чи затвердження з подальшою ратифікацією, прийняттям чи затвердженням.

 1. Держава-член Ради Європи не може підписати цей Протокол без застереження щодо ратифікації, прийняття чи затвердження або здати на зберігання ратифікаційну грамоту чи документ про прийняття або затвердження, якщо вона раніше або одночасно не здала на зберігання ратифікаційну грамоту або документ про прийняття чи затвердження Рамкової конвенції.
 2. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

Read the rest of this entry »

, , , ,

Коментарів немає


ПРОТОКОЛ № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва част.1

5 травня 1998 року, Страсбург

Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями.

 • враховуючи укладення 9 листопада 1995 року Додаткового протоколу до Рамкової конвенції, який стосується правових наслідків діяльності, що здійснюється в рамках транскордонного співробітництва, та правового статусу будь-яких органів співробітництва, створених згідно з угодами про транскордонне співробітництво,
 • враховуючи, що для ефективного виконання своїх завдань територіальні общини або власті поглиблюють співробітництво не тільки із сусідніми властями інших держав (транскордонне співробітництво), але й з іноземними властями, які не є сусідами, але з якими існують спільні інтереси (міжтериторіальне співробітництво), а також що таке співробітництво здійснюється не тільки в рамках транскордонного співробітництва між органами та асоціаціями територіальних общин або властей, але й на двосторонньому рівні.
 • враховуючи Віденську декларацію глав держав і урядів держав-членів (1993 рік), у якій визнається важлива роль Ради Європи у створенні терпимої та процвітаючої Європи через транскордонне співробітництво територіальних общин або властей, відзначаючи, що у галузі міжтериторіального співробітництва документа, порівняного до Рамкової конвенції, не існує, бажаючи забезпечити міжтериторіальне співробітництво міжнародною правовою базою, погодились про таке:

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Коментарів немає


ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями част.3
Стаття 8
 1. Кожна Договірна Сторона під час підписання цього Протоколу або здачі на зберігання ратифікаційної грамоти чи документа про прийняття або затвердження робить заяву про те, чи застосовуватиме вона положення статей 4 і 5, чи тільки однієї з цих статей.
 2. В подальшому така заява можу бути змінена у будь-який час.

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Коментарів немає


ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями част.2
Стаття 3

Угода про транскордонне співробітництво, що укладена територіальними общинами або властями, може передбачати створення органу транскордонного співробітництва, який може мати правосуб”єктність або не мати її. З урахуванням завдань, покладених на такий орган, та положень національного законодавства в угоді зазначається, суб”єктом якого права, державного чи приватного, він є в національних правових системах, до яких належать територіальні общини або власті, що укладають угоду. Read the rest of this entry »

, , , , ,

Коментарів немає


ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями част.1

9 листопада 1995 року, м. Страсбург

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (далі “Рамкова конвенція”),

 • підтверджуючи важливість транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями у прикордонних районах,
 • сповнені рішучості вжити подальших заходів для забезпечення транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями,
 • прагнучи полегшити і розвивати транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, що знаходяться у прикордонних районах,
 • визнаючи необхідність приведення Рамкової конвенції у відповідність до існуючої в Європі ситуації,
 • вважаючи за доцільне доповнити Рамкову конвенцію з метою посилення транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями,
 • зважаючи на Європейську хартію місцевого самоврядування,
 • враховуючи Декларацію про транскордонне співробітництво в Європі, яку Комітет міністрів проголосив з нагоди 40-ї річниці Ради Європи і яка, крім іншого, закликає продовжувати вживання заходів для поступового усунення будь-яких перешкод – адміністративних, правових, політичних або психологічних, – що стримують розвиток транскордонних проектів,

погодились про такі додаткові положення:

Read the rest of this entry »

, , , , ,

Коментарів немає


ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ част2

Стаття З

1. Для цілей цієї Конвенції Договірні Сторони, з урахуванням положень пункту 2 статті 2, заохочують будь-які ініціативи територіальних общин і властей, що грунтуються на розроблених у Раді Європи рамкових домовленостях між територіальними общинами та властями. Вони можуть, якщо визнають за доцільне, враховувати типові міждержавні двосторонні або багатосторонні угоди, розроблені у Раді Європи і спрямовані на сприяння співробітництву між територіальними общинами та властями.

Досягнуті домовленості та укладені угоди можуть грунтуватися на типових  і рамкових угодах, статутах та  договорах, які наводяться у Додатку до цієї Конвенції в пунктах 1.1-1.5 та 2.1-2.6 і в які можуть вноситися будь-які необхідні зміни залежно від конкретної ситуації в кожній Договірній Стороні. Ці типові і рамкові угоди, статути та договори призначаються для керівництва і не мають сили договору. Read the rest of this entry »

, , , ,

Коментарів немає


ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ част1

про транскордонне співробітництво

між територіальними общинами або властями

Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цю Конвенцію,

 • враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами та розвиток співробітництва між ними,
 • враховуючи, що, як зазначено в статті 1 Статуту Ради Європи, ця мета досягатиметься, зокрема, шляхом укладання угод в адміністративній галузі,
 • беручи до уваги, що Рада Європи прагне забезпечити участь територіальних общин або властей Європи в досягненні її мети,
 • враховуючи, що для досягнення цієї мети важливе значення може мати співробітництво між прикордонними територіальними общинами або властями в таких галузях, як регіональний, міський та сільський розвиток, охорона довкілля, поліпшення діяльності підприємств громадського користування і комунального обслуговування, а також взаємна допомога у надзвичайних ситуаціях,
 • враховуючи набутий досвід, який свідчить про те, що співробітництво між місцевими та регіональними властями в Європі дозволяє ім ефективно виконувати свої завдання і сприяє, зокрема, благоустрою та розвитку прикордонних регіонів,
 • сповнені рішучості якнайширше розвивати таке співробітництво і таким чином сприяти економічному та соціальному прогресу прикордонних регіонів і зміцненню солідарності, яка об’єднує народи Європи,

Read the rest of this entry »

, , ,

Коментарів немає


Бачення основних напрямків співробітництва в рамках єврорегіону “Нижній Дунай” на найближчий період

Пропозиції щодо втілення загальних заходів:

Ø  фінансування розробки єдиної стратегії і загального плану розвитку всіх регіонів-членів єврорегіону “Нижній Дунай”;

Ø  визначення і розробка законодавчих актів, які регламентують створення зон вільного підприємництва та вільної економічної зони Галац-Рені-Джурджулешти;

Ø  розробка і затвердження на міжурядовому рівні законодавчого акту, який надаватиме голові єврорегіону і його заступникам право видачі дозволу на перехід через держкордон (в тому числі при відсутності закордонних паспортів, а також із звільненням від сплати держмита) особам, які відповідають за стан прикордонного співробітництва, а також студентам-громадянам України, які навчаються в румунських навчальних закладах та їх батькам; Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Коментарів немаєSetPageWidth