Posts Tagged ‘Україна’

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.2

Стаття 3

Кожна із Сторін надає право органам виконавчої влади прикордонних областей та  адміністративно-територіальних одиниць забезпечувати сприятливі умови для збереження та розвитку торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва, виробничої кооперації і інтеграції виробництва, взаємного інвестування відповідно до національного законодавства України та Республіки Молдова, а також чинними двосторонніми договорами.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Коментарів немає


Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.1

Уряд України та Уряд Республіки Молдова, далі “Сторони”,

 • враховуючи добросусідські відносини, що історично склалися, високий ступінь інтегрування економік держав,
 • вважаючи необхідним відновлення порушених взаємовигідних зв”язків, а також те, що їхній розвиток і поглиблення усвідомленні на рівні прикордонних областей та адміністративно-територіальних одиниць,
 • грунтуючись на взаємовигідній заінтересованості у створенні сприятливих умов для розвитку економічних відносин між господарюючими суб’єктами в межах чинних міжурядових угод,

домовились про нижченаведене:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Коментарів немає


ПРОТОКОЛ № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва част.1

5 травня 1998 року, Страсбург

Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями.

 • враховуючи укладення 9 листопада 1995 року Додаткового протоколу до Рамкової конвенції, який стосується правових наслідків діяльності, що здійснюється в рамках транскордонного співробітництва, та правового статусу будь-яких органів співробітництва, створених згідно з угодами про транскордонне співробітництво,
 • враховуючи, що для ефективного виконання своїх завдань територіальні общини або власті поглиблюють співробітництво не тільки із сусідніми властями інших держав (транскордонне співробітництво), але й з іноземними властями, які не є сусідами, але з якими існують спільні інтереси (міжтериторіальне співробітництво), а також що таке співробітництво здійснюється не тільки в рамках транскордонного співробітництва між органами та асоціаціями територіальних общин або властей, але й на двосторонньому рівні.
 • враховуючи Віденську декларацію глав держав і урядів держав-членів (1993 рік), у якій визнається важлива роль Ради Європи у створенні терпимої та процвітаючої Європи через транскордонне співробітництво територіальних общин або властей, відзначаючи, що у галузі міжтериторіального співробітництва документа, порівняного до Рамкової конвенції, не існує, бажаючи забезпечити міжтериторіальне співробітництво міжнародною правовою базою, погодились про таке:

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Коментарів немає


ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями част.3
Стаття 8
 1. Кожна Договірна Сторона під час підписання цього Протоколу або здачі на зберігання ратифікаційної грамоти чи документа про прийняття або затвердження робить заяву про те, чи застосовуватиме вона положення статей 4 і 5, чи тільки однієї з цих статей.
 2. В подальшому така заява можу бути змінена у будь-який час.

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Коментарів немає


ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями част.2
Стаття 3

Угода про транскордонне співробітництво, що укладена територіальними общинами або властями, може передбачати створення органу транскордонного співробітництва, який може мати правосуб”єктність або не мати її. З урахуванням завдань, покладених на такий орган, та положень національного законодавства в угоді зазначається, суб”єктом якого права, державного чи приватного, він є в національних правових системах, до яких належать територіальні общини або власті, що укладають угоду. Read the rest of this entry »

, , , , ,

Коментарів немає


ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями част.1

9 листопада 1995 року, м. Страсбург

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (далі “Рамкова конвенція”),

 • підтверджуючи важливість транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями у прикордонних районах,
 • сповнені рішучості вжити подальших заходів для забезпечення транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями,
 • прагнучи полегшити і розвивати транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, що знаходяться у прикордонних районах,
 • визнаючи необхідність приведення Рамкової конвенції у відповідність до існуючої в Європі ситуації,
 • вважаючи за доцільне доповнити Рамкову конвенцію з метою посилення транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями,
 • зважаючи на Європейську хартію місцевого самоврядування,
 • враховуючи Декларацію про транскордонне співробітництво в Європі, яку Комітет міністрів проголосив з нагоди 40-ї річниці Ради Європи і яка, крім іншого, закликає продовжувати вживання заходів для поступового усунення будь-яких перешкод – адміністративних, правових, політичних або психологічних, – що стримують розвиток транскордонних проектів,

погодились про такі додаткові положення:

Read the rest of this entry »

, , , , ,

Коментарів немає


ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ част2

Стаття З

1. Для цілей цієї Конвенції Договірні Сторони, з урахуванням положень пункту 2 статті 2, заохочують будь-які ініціативи територіальних общин і властей, що грунтуються на розроблених у Раді Європи рамкових домовленостях між територіальними общинами та властями. Вони можуть, якщо визнають за доцільне, враховувати типові міждержавні двосторонні або багатосторонні угоди, розроблені у Раді Європи і спрямовані на сприяння співробітництву між територіальними общинами та властями.

Досягнуті домовленості та укладені угоди можуть грунтуватися на типових  і рамкових угодах, статутах та  договорах, які наводяться у Додатку до цієї Конвенції в пунктах 1.1-1.5 та 2.1-2.6 і в які можуть вноситися будь-які необхідні зміни залежно від конкретної ситуації в кожній Договірній Стороні. Ці типові і рамкові угоди, статути та договори призначаються для керівництва і не мають сили договору. Read the rest of this entry »

, , , ,

Коментарів немає


Єврорегіон “Верхній Прут” у контектсті транскордонного співробітництва

Об’єднання Європи спричиняє актуалізацію проблем інтеграції і співробітництва для тих країн, котрі тільки включаються у роботу загальноєвропейських структур. На етапі пошуку Україною, Молдовою і Румунією гідного місця в системі загальноєвропейського господарювання особливої ролі набуває транскордонне співробітництво, покликане сприяти не лише налагодженню більш тісних відносин між сусідами, поновленню втрачених позицій на ринках сусідніх держав, а й підняттю зовнішніх економічних взаємин на новий рівень. Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Коментарів немає


UNIDO та OECD

Транскордонний характер таких проектів є гарантією підвищення стабільності в цих регіонах; він покращує стан європейської безпеки в цілому. Тому розбудова єврорегіонів викликає значний інтерес і в таких впливових міжнародних політичних органів як Рада Єврорпи, НАТО, ОБСЄ, і у економічно спрямованих UNIDO та OECD. Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Коментарів немає


Схема реалізації проекту ECOPROFIT

Прикладом такої співпраці можуть стати ре­зультати українсько-австрійсько-румунського проекту “ECOPROFIT” програми прикор­донного співробітництва TACIS/PHARE [10]. Назва проекту запозичена від аудитно-кон­салтінгової системи, розробленої у м. Грац (Австрія) за програмою UNIDO/UNEP “Cleaner Production”, і відбиває одразу ж дві її сутності ¾ екологічну і економічну. Суть проекту полягає у спільному відпрацюванні на групі підприємств лісодеревообробного комплексу регіону одночасного застосування системи “ECOPROFIT”, вимог стандартів ISO 14000 управління станом довкілля, вже прийнятих як державні стандарти України (ДСТУ), та нової групи міждержаних стандартів СНД ГОСТ 17.9… (ДСТУ 2195-99, ДСТУ 3910-99 і ДСТУ 3910-99) управління поводженням з відходами [11]. Read the rest of this entry »

, , , ,

Коментарів немаєSetPageWidth