ІНСТИТУТ СХІД-ЗАХІД » НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПИ УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ЄВРОРЕГІОНІВ https://ewi.org.ua Tue, 02 Mar 2010 15:30:04 +0000 http://wordpress.org/?v=2.7 en hourly 1 С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.3 https://ewi.org.ua/s-t-a-t-u-t-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast3/ https://ewi.org.ua/s-t-a-t-u-t-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast3/#comments Tue, 02 Mar 2010 15:30:04 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=170 Глава 7. КЕРIВНI ОРГАНИ

Рада Єврорегіону

1.      Керівним органом Єврорегіону “Нижній Дунай” є Рада Єврорегіону.

2.      До складу Ради Єврорегіону входять по три представники від регіональних властей кожної із Сторін, а саме: від Української, від Молдовської і Румунської.

3.      Засідання Ради проводиться в разі необхідності, але не менше двох разів на рік у країні, представник якої є Головою. В роботі засідань можуть брати участь у якості запрошених і представники Урядів, неурядових національних або міжнародних організацій, експерти з різноманітних областей. По ініціативі Голови Ради або однієї із Сторін можуть бути скликані позачергові засідання. Всі витрати, пов’язані з проведенням зустрічі, несуть організатори.

Голова і віце-голови Єврорегіону

1. Голова Єврорегіону обирається на першому засіданні Ради, терміном на два роки, з числа представників Сторін, за принципом ротації.

3. Рада Єврорегіону на першому засіданні обирає з числа своїх членів 2 віце-голови, які є представниками двох інших Сторін.

Комісії з сфер діяльності

1. Комісії з сфер діяльності формуються на основі рішень Ради Єврорегіону із встановленням поіменного складу і конкретних функцій кожної.

4. Комісії з сфер діяльності розробляють програми, проекти, готують інформації та документи з визначених Радою Єврорегіону сфер прикордонного співробітництва.

5. Проекти і програми передаються координаторам - віце-головам для їхнього наступного розгляду і затвердження на засіданнях Ради.

6. В рамках Єврорегіону будуть діяти такі комісії:

 • комісія з регіонального розвитку;
 • комісія з економіки, торгівлі і туризму;
 • комісія з гармонізації нормативних документів, які відносяться до місцевої компетенції;
 • комісія з транспорту і комунікацій;
 • комісія з демографії;
 • комісія з навколишнього середовища;
 • комісія з освіти, науки, досліджень, культури, охорони здоров’я і спорту;
 • комісія з фінансового аудиту;
 • комісія з ліквідації наслідків стихійних лих та боротьби з організованою злочинністю.

Координаційний центр

1.      Координаціний центр є адміністративним органом, до складу якого входять особи, що призначаються Радою Єврорегіону терміном на два роки.

2.      До складу Координаційного центру входять:

 • керівник Координаційного центру та 2 координатори, які забезпечують діяльність Голови Єврорегіону;
 • по 1 координатору, що забезпечують діяльність віце-голів Єврорегіону.

1.      Діяльність Координаційного центру організована на основі затвердженого Радою Єврорегіону Регламенту і фінансується за рахунок членських внесків кожної із Сторін.

2.      Координаційний центр здійснює такі функції:

 • скликає засідання Ради за рішенням Голови,
 • готує аналітичні матеріали, представлені Комісіями з сфер діяльності і перекладає їх на мови Сторін;
 • співробітничає з іншими міжнародними організаціями за проектами про співробітництво;
 • координує діяльність прикордонного співробітництва згідно із затвердженими програмами;
 • налагоджує контакти між Єврорегіоном і міжнародними організаціями;
 • забезпечує спільно з місцевими органами влади створення необхідних умов для здійснюваних Радою Єврорегіону зустрічей, засідань і колоквіумів;
 • готує підсумкові документи засідань;
 • передає, на вимогу зацікавлених сторін, копії з документів, представлених для розгляду Раді Єврорегіону;
 • реєструє і розповсюджує рішення Ради Єврорегіону;
 • зберігає акти і документацію, що затверджені на засіданнях Ради Єврорегіону;
 • сприяє Комісіям з сфер діяльності в питаннях підготовки щорічної підсумкової доповіді та інших документів у рамках Єврорегіону;
 • виконує інші встановлені Головою і віце-головами Ради Єврорегіону функції.

1.      Сторона, яка головує, здійснює фінансове забезпечення Координаційного центру.

Глава 8. ФIНАНСОВА ДIЯЛЬНIСТЬ

1. Фінансові засоби, які необхідні для діяльності Єврорегіону і його органів, забезпечуються рівною участю кожної із Сторін.

2. Суми, що виділяються, будуть зберігатися на спеціальному рахункові кожною Стороною, розрахунки будуть виконуватись у національній валюті відповідно до курсу Національного Банку відносно долара США.

3. Розміри участі Сторін, а також бюджет Єврорегіону, встановлюється Радою Єврорегіону.

4. Суми, що виділяються міжнародними організаціями для проведення програм, будуть зберігатися на спеціальному рахунку і будуть витрачатись Сторонами, які беруть участь у зазначених програмах.

5. Бюджетна діяльність контролюється Комісією з фінансового аудиту, склад якої затверджується Радою Єврорегіону.

7. Форми і засоби фінансового внеску членами будуть встановлюватися кожною Стороною у відповідності до внутрішніх законодавств.

Глава 9. ПIДСУМКОВI ПОЛОЖЕННЯ

2. Єврорегіон припиняє свою діяльність шляхом згоди Сторін з прийняттям Радою Єврорегіону відповідного рішення.

3. Єврорегіон розформовується в наступних випадках:

 • не досягнуті цілі його створення;
 • не виконуються запропоновані програми та проекти,
 • коли в складі Єврорегіону залишається тільки один член.

Рішення про розформування Єврорегіону приймається Радою Єврорегіону на основі представленої Головою доповіді з висновками, що склалися в ситуації, яка призвела до розформування.

1.      Цей Статут складено українською, молдовською, румунською та англійською мовами, причому всі тексти є рівно автентичними.

]]>
https://ewi.org.ua/s-t-a-t-u-t-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast3/feed/
С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.2 https://ewi.org.ua/s-t-a-t-u-t-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast2/ https://ewi.org.ua/s-t-a-t-u-t-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast2/#comments Tue, 02 Mar 2010 15:28:01 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=168 Глава 4. МЕТА I ЗАВДАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЄВРОРЕГIОНУ

Для досягнення мети співробітництва Сторони мають намір співпрацювати в таких напрямках:

1.      Організація та координація заходів по просуванню співробітництва в сферах економіки, науки, екології, культури, освіти і спорту між своїми членами.

2.      Розробка спільних програм прикордонного співробітництва в сферах діяльності, встановлених загальними угодами.

3.      Просування і сприяння прямим контактам між економічними агентами, інститутами, неурядовими організаціями та експертами, які діють у різноманітних областях.

4.      Посередництво та сприяння співробітництву своїх членів з міжнародними організаціями, інститутами і агентствами.

Глава 5. СФЕРИ СПIВРОБIТНИЦТВА

Для вирішення завдань по співробітництву, члени мають намір співпрацювати в таких сферах:

1. У сфері екології:

 • координація програм по захисту навколишнього середовища басейну нижнього Дунаю, Прута, Сірета і Дністра, дельти Дунаю, придунайських озер і плавнів;
 • розробка спільних програм по збереженню рибних ресурсів Дунаю і Дністра;
 • розробка та виконання спільних заходів по створенню нових і розширенню діючих природних ландшафтних заповідників;
 • вирішення проблем раціонального використання ресурсів Дунаю, Дністра та Чорного моря, екологічного їх захисту;
 • координація спільних зусиль по забезпеченню населення якісною питною водою;
 • координація спільної діяльності по захисту грунтів та атмосфери.

2. У сфері економічних відносин:

 • розробка спільних програм по регіональному економічному співробітництву для максимального використання регіональних природних та трудових ресурсів Сторін;
 • розробка єдиної інформаційної системи з базами даних в екологічній, економічній та комерційній сферах;
 • сприяння створенню спільних комерційних підприємств і банків із спільним капіталом;
 • сприяння створенню вільних економічних зон (зон вільного підприємництва) з подальшою інтеграцією в єдину міжнародну вільну економічну зону;
 • встановлення відносин по співробітництву в галузях промисловості та сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, транспорту, а також в сфері торгівлі промисловими, сільськогосподарськими і продовольчими товарами;
 • узгодження тарифів у галузі транзитних перевезень вантажів;
 • сприяння укладенню договорів між економічними агентствами;
 • реалізація спільної економічної та фінансової діяльності на третіх ринках;
 • співробітництво в галузі організації відпочинку та рекреації;
 • pозвиток і просування пропозицій в області туризму і туристичних перевезень;
 • участь у різноманітних європейських економічних програмах.

3. У сфері роботи інфраструктур:

 • проведення робіт по розвитку автошляхових, річкових і морських інфраструктур;
 • відкриття нових пунктів переходу державного кордону і модернізація вже існуючих;
 • розвиток інфраструктури туризму та рекреації.

4. У сфері демографії:

 • розробка спільних програм зайнятості населення;
 • обмін інформацією про стан ринків праці членів Єврорегіону;
 • розробка спільних програм по захисту материнства і дітей, а також малозабезпечених осіб.

5. У сфері науки, освіти, виховання, досліджень, культури, охорони здоров’я і спорту:

 • встановлення відношень та зв’язків в області науки, досліджень та освіти між однопрофільними університетами та інститутами;
 • встановлення культурних зв’язків і розробка програм по співробітництву між місцевими спеціалізованими інститутами;
 • встановлення і розвиток зв’язків в області охорони здоров’я та рекреації;
 • проведення регіональних спортивних заходів;
 • проведення виховних програм.

6. У сфері боротьби зі стихійними лихами та злочинністю:

 • узгодження програм спільних дій у випадку пожеж, паводків та інших природних катаклізмів;
 • узгодження дій правоохоронних органів Сторін по боротьбі з організованою міжнародною злочинністю в прикордонних регіонах.

Глава 6. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА

1.      Єврорегіон має таку організаційну структуру:

 • Рада Єврорегіону;
 • Голова Єврорегіону;
 • Віце-голови Єврорегіону;
 • Комісії з сфер діяльності;
 • Координаційний центр.

1.      Oрганізаційна структура може бути змінена за згодою членів Єврорегіону.

2.      Рада, Голова і віце-голови Єврорегіону представляють Єврорегіон у зовнішніх відношеннях з метою просування міжрегіонального співробітництва між його членами.

3.      Pішення органів Єврорегіону не мають сили юридичних документів або норм і відносяться тільки до партнерських відносин між членами Єврорегіону.

4.      Рішення органів Єврорегіону є рекомендуючими документами і набирають чинності після їхнього затвердження, реєстрації і повідомлення зацікавлених Сторін.

]]>
https://ewi.org.ua/s-t-a-t-u-t-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast2/feed/
С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1 https://ewi.org.ua/s-t-a-t-u-t-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast1/ https://ewi.org.ua/s-t-a-t-u-t-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast1/#comments Tue, 02 Mar 2010 15:25:00 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=165 Глава 1.

1.      Єврорегіон “Нижній Дунай”, згідно з визначенням  “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, є формою прикордонного співробітництва  між територіальними громадами або місцевими органами влади України, Республіки Молдови і Румунії (далі Сторони) розташованими  у прикордонній зоні, в якій Сторони беруть участь у загальних заходах, що проводяться у  відповідності до національних законодавств і норм міжнародного права.

2.      Єврорегіон “Нижній Дунай” створюється не для підміни місцевих адміністрацій або для створення нової адміністрації, не діє проти інтересів національної держави.

3.      Єврорегіон “Нижній  Дунай” включає прикордонні регіони України, Республіки  Молдова та Румунії з метою просування прикордонного співробітництва між прикордонними регіонами відповідно до положень Договору про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією, Протоколу про тристороннє співробітництво між Урядами України, Республіки Молдова та Румунії, підписаного в м. Ізмаїлі 3-4 липня 1997 р., і “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, прийнятої в м. Мадриді 21 травня 1980 р.

4.      Юридична форма організації і розвитку діяльності Єврорегіону “Нижній Дунай” забезпечується цим Статутом, прийнятим Сторонами з урахуванням інтересів усіх учасників.

5.      Єврорегіон не створюється і не діє як особлива юридична особа. Кожна із Сторін має статус юридичної особи, будучи правовим суб’єктом в юридичних відношеннях.

Глава 2. ЗАГАЛЬHI ПОЛОЖЕННЯ

1.      Статут відповідає принципам співробітництва, встановленим Договорами між країнами, і не заважає проведенню вже діючих нині або, які будуть діяти в майбутньому, будь-яким іншим формам чи видам співробітництва між нинішніми партнерами.

2.      Статут не впливає на форму і зміст повноважень, що виконуються Сторонами у відповідності до національних законодавств кожного учасника.

3.      Сторони, в рамках встановлених взаємними угодами, а також національним законодавством і нормами міжнародного права, будуть підтримувати місцеві ініціативи стосовно прикордонного співробітництва в зоні Єврорегіону “Нижній Дунай”.

4.      Сторони, через угоду, забезпечують у рівних частинах необхідні для діяльності Єврорегіону фінансові засоби з місцевих бюджетів, а також з інших власних або залучених джерел.

5.      Органи Єврорегіону можуть співробітничати з міжнародними організаціями і агентствами, зацікавленими в міжнародному співробітництві.

6.      Уряди країн, регіони яких є членами Єврорегіону “Нижній Дунай”, мають право на отримання інформації про його діяльність та прийняті ним рішення.

7.      Сторони будуть співробітничати в реалізації запропонованих програм як із суспільним, так і з приватним секторами.

8.      Сторони будуть контактувати з органами Єврорегіону для консультацій з питань, що мають загальний інтерес, а також для інформування їх відносно політики міжрегіонального співробітництва.

Глава 3. СКЛАД ЄВРОРЕГІОНУ

1.      До складу Єврорегіону “Нижній Дунай” входять:

 • від Української Сторони - Одеська область;
 • від Сторони Республіки Молдова - райони Вулканешти, Кагул і Кантемир;
 • від Румунської Сторони - повіти Бреїла, Галац і Тульча;

1.      Склад Єврорегіону може бути розширений за рахунок входження до нього інших прикордонних регіонів, що визнають положення цього Статуту.

2.      Членство в Єврорегіоні не виключає можливість того, щоб його член в якості територіальної одиниці або місцевого органу влади встановлював двосторонні або багатосторонні зв’язки з іншими територіальними співтовариствами.

3.      Всі члени Єврорегіону рівні між собою, незалежно від площі адміністративно-територіальної одиниці чи кількості населення.

4.      У випадку зміни регіональної або адміністративної структури в одній із країн, що в свою чергу вплине і на регіональні структури Єврорегіону, нові територіально-адміністративні одиниці будуть ідентифіковані по принципу наступності та з урахуванням внутрішнього законодавства даної країни.

5.      Єврорегіон не являється наднаціональною або наддержавною структурою, а є формою, яка сприяє міжрегіональному співробітництву між його членами.

6.      Рішення про розширення Єврорегіону шляхом прийняття нових територіально-адміністративних одиниць однієї із Сторін приймається Радою Єврорегіону на основі заяви про входження, підписаної відповідними органами регіональних державних адміністрацій і направленої Координаційному Центру.

7.      Будь-який член Єврорегіону може відмовитися від подальшої участі шляхом направлення в Раду Єврорегіону заяви про вихід.

]]>
https://ewi.org.ua/s-t-a-t-u-t-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast1/feed/
УГОДА про формування Єврорегіону “Нижній Дунай” част.2 https://ewi.org.ua/uhoda-pro-formuvannya-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast2/ https://ewi.org.ua/uhoda-pro-formuvannya-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast2/#comments Tue, 02 Mar 2010 15:21:38 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=163 1.      2. Затвердити Статут Єврорегіону “Нижній Дунай”, який забезпечує юридичну основу організації та розвитку діяльності.

2.      3. Сформувати Раду Єврорегіону, як керівний орган Єврорегіону “Нижній Дунай”, у складі:

 • Голова Одеської обласної державної адміністрації,
 • Заступник голови Одеської обласної ради,
 • Голова Ренійської районної державної адміністрації,
 • Голова виконавчого комітету району Вулканешти,
 • Голова виконавчого комітету району Кагул,
 • Голова виконавчого комітету району Кантемир,
 • Голова Ради повіту Бреїла,
 • Голова Ради повіту Галац,
 • Голова Ради повіту Тульча.

1.      Ця Угода залишає відкритою можливість входження до Єврорегіону “Нижній Дунай” інших прикордонних регіонів, які визнають положення його Статуту.

2.      Документи про формування Єврорегіону “Нижній Дунай” будуть надіслані для ознайомлення:

 • керівництву Держав та Урядів країн, регіони яких є членами Єврорегіону “Нижній Дунай”,
 • Генеральному Секретаріату Ради Європи.

1.      Угода набуває чинності з часу підписання.

Вчинено в м. Галаці 14 серпня 1998 року у сімнадцяти оригінальних примірниках: українською (2 примірники), молдовською (3 примірники), румунською (4 примірники) та англійською (8 примірників) мовами, причому всі тексти є рівно автентичними.

]]>
https://ewi.org.ua/uhoda-pro-formuvannya-evrorehionu-nyzhnij-dunaj-chast2/feed/
УГОДА про формування Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1 https://ewi.org.ua/uhoda-pro-formuvannya-evrorehionu-nyzhnij-dunaj/ https://ewi.org.ua/uhoda-pro-formuvannya-evrorehionu-nyzhnij-dunaj/#comments Tue, 02 Mar 2010 15:18:40 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=160 Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, які є представниками української Сторони,

Виконавчий комітет району Вулканешти, Виконавчий комітет району Кагул, Виконавчий комітет району Кантемир, які є представниками молдовської Сторони,

Рада повіту Бреїла, Рада повіту Галац, Рада повіту Тульча, які є представниками румунської Сторони,

 • будучи впевненими в тому, що добросусідство, взаємна повага та співробітництво між територіальними громадами або властями відповідають фундаментальним інтересам громадян, які проживають у прикордонних регіонах,
 • з урахуванням положень Договору про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією, Протоколу про тристороннє співробітництво між Урядами України, Республіки Молдова та Румунії, підписаного в м. Ізмаїлі 3-4 липня 1997 року і “Європейською Рамковою Конвенцією про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, прийнятою в м. Мадриді 21 травня 1980 року,
 • з метою просування транскордонного співробітництва у районі нижнього Дунаю,

домовились про наступне:

1.      Сформувати Єврорегіон “Нижній Дунай” у складі:

 • українська Сторона - Одеська область;
 • молдовська Сторона - райони Кагул, Кантемир і Вулканешти;
 • румунська Сторона - повіти Бреїла, Галац і Тульча.
]]>
https://ewi.org.ua/uhoda-pro-formuvannya-evrorehionu-nyzhnij-dunaj/feed/
Загальна інформація про Єврорегіон “Нижній Дунай” https://ewi.org.ua/zahalna-informatsiya-pro-evrorehion-nyzhnij-dunaj/ https://ewi.org.ua/zahalna-informatsiya-pro-evrorehion-nyzhnij-dunaj/#comments Tue, 02 Mar 2010 15:14:57 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=157 Угоду про створення Єврорегіону “Нижній Дунай” було підписано 14 серпня 1998 р. в м. Галац (Румунія).

До його складу увійшли:

 • з української сторони - Одеська область;
 • з молдовської сторони - райони Кагул, Кантемір і Вулканешти;
 • з румунської строни - повіти Бреїла, Галац і Тульча.

Головою Єврорегіону “Нижній Дунай” терміном на 2 роки обрано Голову Ради повіту Галац пана Резвана Ангелуцу.

До складу Ради Єврорегіону “Нижній Дунай” від Одеської області входять:

 • пан Сергій Гриневецький, голова Одеської обласної державної адміністрації, віце-голова Єврорегіну “Нижній Дунай”;
 • пан Георгій Арабаджі, заступник голови Одеської обласної Ради народних депутатів, член Ради Єврорегіону “Нижній Дунай”;
 • пан Іван Буценко, голова Ренійської районної державної адміністрації, член Ради Єврорегіону “Нижній Дунай”.

Координатором від Одеської області є пан Георгій Бабаян.

Відповідно до його Статуту, Єврорегіон “Нижній Дунай” не є юридичною особою і створений не для підміни місцевих адміністрацій або створення нової адміністрації і не діє проти інтересів національної держави.

Інформація про мету створення Єврорегіону “Нижній Дунай”, його організаційну структуру і керівні органи міститься в тексті його Статуту, що надається в цієї публікації.

]]>
https://ewi.org.ua/zahalna-informatsiya-pro-evrorehion-nyzhnij-dunaj/feed/
ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.3 https://ewi.org.ua/dohovir-pro-vidnosyny-dobrosusidstva-i-spivrobitnytstva-mizh-ukrajinoyu-ta-rumunijeyu-vytyah-chast3/ https://ewi.org.ua/dohovir-pro-vidnosyny-dobrosusidstva-i-spivrobitnytstva-mizh-ukrajinoyu-ta-rumunijeyu-vytyah-chast3/#comments Tue, 02 Mar 2010 15:01:33 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=151

Стаття 14

1. Договірні Сторони створюватимуть сприятливі умови для розвитку взаємовигідних двосторонніх торгово-економічних відносин та удосконалюватимуть їх механізм відповідно до норм та практики світової торгівлі. Вони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння в економічних відносинах на умовах, передбачених двосторонньою угодою.

2. Кожна з Договірних Сторін, відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародного права, створить на своїй території сприятливі умови для економічної діяльності фізичних та юридичних осіб іншої Договірної Сторони, включаючи взаємне заохочення та захист інвестицій.

Стаття 16

1. Договірні Сторони, з урахуванням їх можливостей, розвиватимуть співробітництво в галузі охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, ліквідації наслідків промислових аварій та стихійних лих. Вони співпрацюватимуть в галузі раціонального природокористування, збільшення екологічно чистих виробництв, здійснення ефективних природоохоронних та природовідновних заходів з метою підвищення екологічної безпеки обох країн.

2. Договірні Сторони активізуватимуть співробітництво між собою, з іншими країнами та міжнародними організаціями з метою контролю, відвернення та зменшення забруднення вод Дунаю та Чорного моря.

3. Договірні Сторони будуть негайно інформувати одна одну про випадки екологічних катастроф і промислових аварій, які можуть мати транскордонні наслідки, та про заходи, яких вживають для ліквідації цих наслідків.

Стаття 17

Договірні Сторони розширюватимуть співробітництво в галузі транспорту, забезпечуючи, зокрема, свободу транзиту осіб і вантажів через свої території відповідно до національного законодавства та міжнародних норм і практики. З цією метою вони укладуть відповідні угоди.

Стаття 19

1. Договірні Сторони розвиватимуть співробітництво в галузях культури, науки та освіти.

Стаття 27

Цей Договір укладається строком на 10 років. Його чинність буде автоматично продовжуватися на новий п’ятирічний строк, якщо жодна із Договірних Сторін не менше ніж за один рік до закінчення відповідного терміну його чинності письмово не повідомить іншу Договірну Сторону про свій намір денонсувати цей Договір.

Стаття 28

Цей Договір підлягає ратифікації відповідно до процедур, передбачених законодавством кожної з Договірних Сторін, і набуває чинності в день обміну ратифікаційними грамотами.

Вчинено в м. Констанца 2 червня 1997 р. у двох оригінальних примірниках, кожний українською і румунською мовами, причому обидва тексти є рівно автентичними.

]]>
https://ewi.org.ua/dohovir-pro-vidnosyny-dobrosusidstva-i-spivrobitnytstva-mizh-ukrajinoyu-ta-rumunijeyu-vytyah-chast3/feed/
ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.2 https://ewi.org.ua/dohovir-pro-vidnosyny-dobrosusidstva-i-spivrobitnytstva-mizh-ukrajinoyu-ta-rumunijeyu-vytyah-chast2/ https://ewi.org.ua/dohovir-pro-vidnosyny-dobrosusidstva-i-spivrobitnytstva-mizh-ukrajinoyu-ta-rumunijeyu-vytyah-chast2/#comments Tue, 02 Mar 2010 14:59:40 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=149

Стаття 9

Договірні Сторони будуть розширювати співробітництво між собою, а також з іншими придунайськими та причорноморськими державами у всіх сферах, які становлять спільний інтерес.

Стаття 11

Договірні Сторони підтримуватимуть розширення прямих контактів між їхніми громадянами, а також між неурядовими організаціями та громадськими об’єднаннями обох країн.

Стаття 13

1. З метою захисту етнічної, культурної, мовної та релігійної ідентичності української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні, Договірні Сторони будуть застосовувати міжнародні норми і стандарти, що визначають права осіб, які належать до національних меншин, а саме ті норми і стандарти, які містяться у Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин, а також в: документі Зустрічі Копенгагенської конференції щодо людського виміру Організації з безпеки та співробітництва в Європі від 29 червня 1990 року, Декларації Генеральної Асамблеї ООН щодо прав осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин (Резолюція 47/135) від 18 грудня 1992 року і Рекомендації 1201 (1993 року) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо додаткового Протоколу до Європейської Конвенції з прав людини стосовно прав національних меншин, при тому розумінні, що ця Рекомендація не стосується колективних прав і не зобов’язує Договірні Сторони надати відповідним особам право на спеціальний статус територіальної автономії, заснованої на етнічних критеріях.

2. Українська меншина в Румунії включає громадян Румунії незалежно від регіонів, де вони проживають і які відповідно до їх вільного вибору належать цій меншині, зважаючи на їх етнічне походження, мову, культуру чи релігію.

Румунська меншина в Україні включає громадян України незалежно від регіонів, де вони проживають і які відповідно до їх вільного вибору належать цій меншині, зважаючи на їх етнічне походження, мову, культуру чи релігію.

3. Договірні Сторони зобов’язуються в разі необхідності вжити належних заходів з метою розвитку у всіх сферах економічного, соціального, політичного та культурного життя повної та справжньої рівності між особами, які належать до національної меншини, та особами, які належить до більшості населення. У цьому зв’язку вони належним чином враховуватимуть конкретне становище осіб, які належать до національних меншин.

4. Договірні Сторони підтверджують, що особи, яких стосується ця стаття, мають, зокрема, право індивідуально або разом з іншими членами їх групи, на свободу виявлення, збереження та розвиток їхньої етнічної, культурної, мовної та релігійної ідентичності, право зберігати та розвивати свою культуру та право на захист від будь-якої спроби асиміляції проти їх волі. Вони мають право здійснювати повністю та ефективно права людини і основні свободи без будь-якої дискримінації і в умовах повної рівності перед законом. Особи, які належать до цих меншин, мають право ефективно брати участь у публічних справах, у тому числі через обраних відповідно до закону представників, а також у культурному, суспільному та економічному житті.

5. Договірні Сторони створюватимуть для осіб, які належать до української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні, однакові умови для вивчення їх рідної мови. Договірні Сторони підтверджують, що вищезгадані особи мають право на отримання освіти рідною мовою в необхідній кількості шкіл та освітніх державних і спеціальних учбових закладів, розміщених відповідно до географічного розселення відповідних меншин.

Вони також мають право використовувати рідну мову у відносинах з органами державної влади відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань Договірних Сторін.

6. Договірні Сторони визнають, що користуючись правом на об’єднання, особи, які належать до цих національних меншин, відповідно до внутрішнього законодавства можуть засновувати та підтримувати власні організації, товариства, а також освітні, культурні та релігійні заклади та установи.

7. Договірні Сторони будуть поважати право осіб, які належать до національних меншин, мати доступ до інформації та засобів масової інформації рідною мовою, а також вільно обмінюватись та розповсюджувати інформацію. Вони не перешкоджатимуть створенню і використанню цими особами відповідно до внутрішнього законодавства кожної із Сторін власних засобів масової інформації. Особи, яких стосується ця стаття, мають право підтримувати контакти між собою та з громадянами інших держав і брати участь у заходах неурядових організацій як на національному, так і на міжнародному рівнях.

8. Договірні Сторони утримуватимуться від вжиття заходів, які змінюють пропорційний склад населення у місцевостях, де проживають особи, які належать до національних меншин, спрямовані на обмеження прав і свобод цих осіб, які випливають з міжнародних норм і стандартів, згаданих у пункті 1 цієї статті.

9. Будь-яка особа, яка належить до національної меншини і яка вважає, що її права, захищені цією статтею, були порушені, має право звернутися із зверненням до відповідних державних органів у встановленому законом порядку.

10. Договірні Сторони визнають обов’язок осіб, яких стосується ця стаття, бути лояльними до держави, громадянами якої вони є, дотримуватися її національного законодавства, а також поважати права інших осіб, зокрема тих, які належать до більшості населення або до інших національних меншин.

11. Жодне з положень цієї статті не буде тлумачитись як таке, що обмежує або заперечує права людини, визнані відповідно до законів Договірних Сторін або угод, укладених між ними.

12. Жодне з положень цієї статті не може тлумачитись як таке, що надає право займатися будь-якою діяльністю або діяти всупереч цілям та принципам Статуту OOН, іншим зобов’язанням, встановленим міжнародним правом або положеннями Гельсінського Заключного Акта та Паризької Хартії для нової Європи, включаючи принцип територіальної цілісності держави.

]]>
https://ewi.org.ua/dohovir-pro-vidnosyny-dobrosusidstva-i-spivrobitnytstva-mizh-ukrajinoyu-ta-rumunijeyu-vytyah-chast2/feed/
ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.1 https://ewi.org.ua/dohovir-pro-vidnosyny-dobrosusidstva-i-spivrobitnytstvamizh-ukrajinoyu-ta-rumunijeyuvytyah-chast1/ https://ewi.org.ua/dohovir-pro-vidnosyny-dobrosusidstva-i-spivrobitnytstvamizh-ukrajinoyu-ta-rumunijeyuvytyah-chast1/#comments Tue, 02 Mar 2010 14:52:33 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=143 Україна та Румунія, далі “Договірні Сторони”,

 • будучи впевненими в тому, що добросусідство, взаємна повага та співробітництво між двома державами відповідають фундаментальним інтересам їх народів,
 • усвідомлюючи спільний стратегічний інтерес у зміцненні незалежності, суверенітету, територіальної цілісності і стабільності кожної з них,
 • вітаючи позитивні історичні зміни в Європі та будучи впевненими спільним прагненням до єдиної Європи - континенту миру, безпеки та співробітництва,
 • керуючись цілями та принципами Статуту ООН та виходячи з верховенства загальновизнаних норм міжнародного права,
 • підтверджуючи свою рішучість виконувати зобов’язання, які містяться у Гельсінському Заключному Акті, Паризькій Хартії для нової Європи, а також в інших документах Організації з безпеки та співробітництва у Європі,
 • будучи впевненими в тому, що повага до основних прав і свобод людини є важливою передумовою для побудови єдиної Європи, об’єднаної спільними цінностями демократії, свободи та правової держави,
 • засуджуючи несправедливі акти тоталітарних і військово-диктаторських режимів, які в минулому негативно впливали на відносини між українським та румунським народами, і будучи переконаними, що ліквідація болючої спадщини минулого можлива лише шляхом розвитку відносин дружби і співробітництва між двома народами, які прагнуть до створення єдиної Європи,
 • вважаючи, що об’єктивна оцінка минулого буде сприяти зміцненню взаємного розуміння і довіри між двома державами та народами,
 • будучи переконаними у необхідності здійснення обома договірними Сторонами спрямованої у майбутнє активної політики порозуміння і злагоди, добросусідства і партнерства, і враховуючи потенціал обох країн та їхні можливості для розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва,

домовились про наступне:

Стаття 2

1. Договірні Сторони згідно з принципами і нормами міжнародного права та принципами Гельсінського Заключного Акта підтверджують як непорушний існуючий між ними кордон і тому утримуватимуться тепер і в майбутньому від будь-яких зазіхань на цей кордон, а також від будь-яких вимог чи дій, спрямованих на загарбання і узурпацію частини чи всієї території іншої Договірної Сторони.

Стаття 4

1. Договірні Сторони, визначаючи неподільний характер європейської безпеки, співробітничатимуть з метою побудови єдиної Європи, яку складатимуть миролюбні, демократичні та незалежні держави. Відповідно до їхніх міжнародних зобов’язань вони сприятимуть проведенню політики співробітництва та добросусідства, зміцненню стабільності, миру та безпеки в їх регіоні і на континенті.

Стаття 5

Договірні Сторони зміцнюватимуть та розширюватимуть співробітництво в рамках міжнародних організацій, включаючи регіональні та субрегіональні. Вони підтримуватимуть одна одну в їхніх зусиллях, спрямованих на інтеграцію в європейські та євроатлантичні структури.

Стаття 8

Договірні Сторони відповідно до положень Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями заохочуватимуть і підтримуватимуть безпосередні контакти та взаємовигідне співробітництво між адміністративно-територіальними одиницями України і Румунії, зокрема у прикордонних зонах. Вони також сприятимуть співробітництву між адміністративно-територіальними одиницями обох держав в рамках існуючих, а також новостворюваних єврорегіонів “Верхній Прут” і “Нижній Дунай”, до участі в яких можуть запрошуватися адміністративно-територіальні одиниці інших зацікавлених держав. Договірні Сторони діятимуть в напрямку включення цього співробітництва в рамки відповідної діяльності європейських інституцій.

]]>
https://ewi.org.ua/dohovir-pro-vidnosyny-dobrosusidstva-i-spivrobitnytstvamizh-ukrajinoyu-ta-rumunijeyuvytyah-chast1/feed/
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.3 https://ewi.org.ua/uhoda-mizh-uryadom-ukrajiny-ta-uryadom-respubliky-moldova-pro-spivrobitnytstvo-prykordonnyh-oblastyamy-ukrajiny-ta-administratyvno-terytorialnyh-odynyts-respubliky-moldova-chast3/ https://ewi.org.ua/uhoda-mizh-uryadom-ukrajiny-ta-uryadom-respubliky-moldova-pro-spivrobitnytstvo-prykordonnyh-oblastyamy-ukrajiny-ta-administratyvno-terytorialnyh-odynyts-respubliky-moldova-chast3/#comments Tue, 02 Mar 2010 14:48:50 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=140 Стаття 7

Сторони домовилися забезпечувати сприятливі умови для роботи всіх видів транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів між прикордонними областями та адміністративно-територіальними одиницями.

Умови та порядок організації перевезень визначаються окремими угодами Сторін по видах транспорту.

Стаття 8

Сторони сприятимуть розвитку в прикордонних областях та адміністративно-територіальних одиницях повноправного і взаємовигідного співробітництва у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, широкому інформаційному обміну, вживатимуть дійових заходів по створенню необхідних умов, що забезпечують розвиток співробітництва в гуманітарній галузі.

Стаття 9

Сторони погодились встановити через місцеві органи виконавчої влади узгоджену систему контролю стану та змін довкілля на основі міжнародних критеріїв, забезпечити обмін інформацією з екологічних питань, цивільної оборони прикордонних областей та адміністративно-територіальних одиниць, надавати одна одній допомогу в разі стихійного лиха, катастроф, надзвичайних ситуацій та в ліквідації їх наслідків.

Стаття 10

Спори щодо тлумачення та застосування цієї Угоди вирішуватиметься шляхом консультацій і переговорів.

Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть бути прийняті за взаємною згодою Сторін і оформлені Протоколом, який вважатиметься невід’ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 11

Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення Сторін про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Ця Угода складається строком на п’ять років. Її дія буде автоматично продовжуватись на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін, не повідомить у письмовому вигляді іншу Сторону, не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення чергового терміну дії цієї Угоди, про свій намір її денонсувати.

Вчинено в м.Кишиневі  11 березня  1997 року у двох дійсних примірниках, кожний українською, молдовською і російською мовами, причому всі тексти є автентичні. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення українського чи молдавського тексту цієї Угоди, Сторони візьмуть за основу текст, викладений російською мовою.

]]>
https://ewi.org.ua/uhoda-mizh-uryadom-ukrajiny-ta-uryadom-respubliky-moldova-pro-spivrobitnytstvo-prykordonnyh-oblastyamy-ukrajiny-ta-administratyvno-terytorialnyh-odynyts-respubliky-moldova-chast3/feed/