С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.3

Глава 7. КЕРIВНI ОРГАНИ

Рада Єврорегіону

1.      Керівним органом Єврорегіону “Нижній Дунай” є Рада Єврорегіону.

2.      До складу Ради Єврорегіону входять по три представники від регіональних властей кожної із Сторін, а саме: від Української, від Молдовської і Румунської.

3.      Засідання Ради проводиться в разі необхідності, але не менше двох разів на рік у країні, представник якої є Головою. В роботі засідань можуть брати участь у якості запрошених і представники Урядів, неурядових національних або міжнародних організацій, експерти з різноманітних областей. По ініціативі Голови Ради або однієї із Сторін можуть бути скликані позачергові засідання. Всі витрати, пов’язані з проведенням зустрічі, несуть організатори.

Голова і віце-голови Єврорегіону

1. Голова Єврорегіону обирається на першому засіданні Ради, терміном на два роки, з числа представників Сторін, за принципом ротації.

3. Рада Єврорегіону на першому засіданні обирає з числа своїх членів 2 віце-голови, які є представниками двох інших Сторін.

Комісії з сфер діяльності

1. Комісії з сфер діяльності формуються на основі рішень Ради Єврорегіону із встановленням поіменного складу і конкретних функцій кожної.

4. Комісії з сфер діяльності розробляють програми, проекти, готують інформації та документи з визначених Радою Єврорегіону сфер прикордонного співробітництва.

5. Проекти і програми передаються координаторам - віце-головам для їхнього наступного розгляду і затвердження на засіданнях Ради.

6. В рамках Єврорегіону будуть діяти такі комісії:

 • комісія з регіонального розвитку;
 • комісія з економіки, торгівлі і туризму;
 • комісія з гармонізації нормативних документів, які відносяться до місцевої компетенції;
 • комісія з транспорту і комунікацій;
 • комісія з демографії;
 • комісія з навколишнього середовища;
 • комісія з освіти, науки, досліджень, культури, охорони здоров’я і спорту;
 • комісія з фінансового аудиту;
 • комісія з ліквідації наслідків стихійних лих та боротьби з організованою злочинністю.

Координаційний центр

1.      Координаціний центр є адміністративним органом, до складу якого входять особи, що призначаються Радою Єврорегіону терміном на два роки.

2.      До складу Координаційного центру входять:

 • керівник Координаційного центру та 2 координатори, які забезпечують діяльність Голови Єврорегіону;
 • по 1 координатору, що забезпечують діяльність віце-голів Єврорегіону.

1.      Діяльність Координаційного центру організована на основі затвердженого Радою Єврорегіону Регламенту і фінансується за рахунок членських внесків кожної із Сторін.

2.      Координаційний центр здійснює такі функції:

 • скликає засідання Ради за рішенням Голови,
 • готує аналітичні матеріали, представлені Комісіями з сфер діяльності і перекладає їх на мови Сторін;
 • співробітничає з іншими міжнародними організаціями за проектами про співробітництво;
 • координує діяльність прикордонного співробітництва згідно із затвердженими програмами;
 • налагоджує контакти між Єврорегіоном і міжнародними організаціями;
 • забезпечує спільно з місцевими органами влади створення необхідних умов для здійснюваних Радою Єврорегіону зустрічей, засідань і колоквіумів;
 • готує підсумкові документи засідань;
 • передає, на вимогу зацікавлених сторін, копії з документів, представлених для розгляду Раді Єврорегіону;
 • реєструє і розповсюджує рішення Ради Єврорегіону;
 • зберігає акти і документацію, що затверджені на засіданнях Ради Єврорегіону;
 • сприяє Комісіям з сфер діяльності в питаннях підготовки щорічної підсумкової доповіді та інших документів у рамках Єврорегіону;
 • виконує інші встановлені Головою і віце-головами Ради Єврорегіону функції.

1.      Сторона, яка головує, здійснює фінансове забезпечення Координаційного центру.

Глава 8. ФIНАНСОВА ДIЯЛЬНIСТЬ

1. Фінансові засоби, які необхідні для діяльності Єврорегіону і його органів, забезпечуються рівною участю кожної із Сторін.

2. Суми, що виділяються, будуть зберігатися на спеціальному рахункові кожною Стороною, розрахунки будуть виконуватись у національній валюті відповідно до курсу Національного Банку відносно долара США.

3. Розміри участі Сторін, а також бюджет Єврорегіону, встановлюється Радою Єврорегіону.

4. Суми, що виділяються міжнародними організаціями для проведення програм, будуть зберігатися на спеціальному рахунку і будуть витрачатись Сторонами, які беруть участь у зазначених програмах.

5. Бюджетна діяльність контролюється Комісією з фінансового аудиту, склад якої затверджується Радою Єврорегіону.

7. Форми і засоби фінансового внеску членами будуть встановлюватися кожною Стороною у відповідності до внутрішніх законодавств.

Глава 9. ПIДСУМКОВI ПОЛОЖЕННЯ

2. Єврорегіон припиняє свою діяльність шляхом згоди Сторін з прийняттям Радою Єврорегіону відповідного рішення.

3. Єврорегіон розформовується в наступних випадках:

 • не досягнуті цілі його створення;
 • не виконуються запропоновані програми та проекти,
 • коли в складі Єврорегіону залишається тільки один член.

Рішення про розформування Єврорегіону приймається Радою Єврорегіону на основі представленої Головою доповіді з висновками, що склалися в ситуації, яка призвела до розформування.

1.      Цей Статут складено українською, молдовською, румунською та англійською мовами, причому всі тексти є рівно автентичними.

, , , , , , , ,

Comments are closed.


SetPageWidth